Srijeda 11 Augusta, 2021 10:10

JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U ŠK. 2021-22. G.


BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

JU SREDNJA GRAĐEVINSKO – GEODETSKA ŠKOLA

Ulica Franca Lehara broj 5

71000 SARAJEVO

www.ggs.edu.ba

Na osnovu člana 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 23/17 i 30/19), člana 4. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 29/21 i 31/21), Saglasnosti Ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-30-26767-1/21 od 19.07.2021. godine i Odluke Školskog odbora škole broj: 04-1289/21 od 09.08.2021. godine, raspisuje se:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022. godini 

na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine za RADNA MJESTA:

 1. Nastavnik/ca fizike – 1 izvršilac, 16 časova nastavne norme sedmično
 2. Nastavnik/ca stručno – teoretske nastave – arhitektonsko – građevinske grupe predmeta – 1 izvršilac, 20 časova nastavne norma sedmično
 3. Nastavnik/ca stručno – teoretske nastave – geodetske grupa predmeta – 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično
 4. Pedagog/ica škole – 1 izvršilac, 40 sati sedmično
 5. Domar škole – 1 izvršilac, 40 sati sedmično
 6. Radnik/ca na održavanju higijene objekta i opreme – spremačica – 1 izvršilac, 40 sati sedmično
 7. Radnik/ca na održavanju higijene objekta i opreme – spremačica – 1 izvršilac, 40 sati sedmično
 8. Radnik/ca na održavanju higijene objekta i opreme – spremačica – 1 izvršilac, 40 sati sedmično
 9. Radnik/ca na održavanju higijene objekta i opreme – spremačica – 1 izvršilac, 40 sati sedmično.

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta radnika navedenog od rednog broja 1 do rednog broja  obavljaju se na osnovu Nastavnog plana i programa, Godišnjeg programa rada škole i Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje kako slijedi:

 1. izvođenje redovne općeobrazovne i stručno – teorijske nastave u skladu sa Nastavnim planom i programom,
 2. izvođenje dopunske, dodatne, fakultativne i instruktivno – konsultativne nastave,
 3. pripremanje za nastavu po metodskim jedinkama (pismena priprema), priprema grafičkih radova ili vježbi,
 4. vrednovanje učeničkog znanja – ocjenjivanje učenika, vrednovanje vladanja učenika, analiza uspjeha, stimulativne i disciplinske mjere,
 5. izrada godišnjih i mjesečnih planova rada za sve oblike nastave kao i za razredništvo,
 6. obavljanje dežurstva,
 7. uredno i blagovremeno vođenje pedagoške dokumentacije i evidencije: matična knjiga, odjeljenjska knjiga, registar, dnevnici rada, evidentni listovi, đačke knjižice, svjedočanstva, spisak izdatih svjedočanstava i drugo,
 8. poslovi organizacije i učešće u pripremama školskih manifestacija, obilježavanje značajnih datuma, kao i lično učestvovanje u njima,
 9. učešće u radu i poslovi vezani za rad stručnih aktiva, komisija – stalnih i povremenih, rad u stručnim organima, ispitnim komisijama i drugo,
 10. stalno stručno usavršavanje prema zahtjevima nadležnih pedagoških službi, učešće na seminarima stručnog usavršavanja i svim drugim oblicima stručnog usavršavanja,
 11. postupanja po nalogu prosvjetne inspekcije i obavljanje svih naloženih poslova od strane prosvjetne inspekcije, drugih inspekcija i drugih organa koji nadziru rad škole,
 12. ostali poslovi neophodni za obavljanje procesa rada, a po nalogu direktora ili pomoćnika

direktora, predviđeni zakonom, drugim propisima, Pravilima i  drugi normativnim aktima Škole.

Poslovi radnog mjesta radnika navedenog pod rednim brojem 4:

 1. koncepcijsko – programski zadaci u dogovoru sa direktorom
 2. programiranje, planiranje, ostvarivanje i analiza odgojnog rada
 3. pedagoška dokumentacija
 4. rad sa nastavnicima i stručnim organima škole
 5. rad sa učenicima i učeničkim organizacijama
 6. unapređenje nastave
 7. saradnja sa institucijama
 8. saradnja sa roditeljima
 9. provođenje upisa u Školi
 10. profesionalna orijentacija
 11. istraživanje u praksi školskog pedagoga
 12. pedagoško-psihološka praksa studenata nastavnih fakulteta
 13. personalni dosije učenika – pedagoški karton
 14. priprema za rad i stručno usavršavanje –
 15. obavlja i druge stručne poslove prema potrebi, po nalogu  direktora i Školskog odbora Škole. 

Poslovi radnog mjesta radnika navedenog pod rednim brojem 5: 

 1. stara se o ispravnosti i održavanju školskih objekata,
 2. pregleda i popravlja tekuće kvarove i otklanja nedostatke na školskom inventaru, opremi, stolariji (vrata, prozori, brave, ustakljivanje staklenih površina i drugo),
 3. pregleda i popravlja tekuće kvarove – nedostatke na vodovodnim instalacijama, centralnom grijanju, protupožarnim dijelovima sistema (hidranti, protivpožarni aparati i drugo),
 4. brine o ispravnosti električnih instalacija i otklanja manje kvarove – nedostatke,
 5. brine o ispravnosti sanitarnih čvorova i otklanja nedostake,
 6. vodi evidenciju o pojedinim oštećenjima i iste dovodi u ispravno stanje,
 7. vrši snabdijevanje materijalima i uslugama tehničko – stručne prirode,
 8. sortira i evidentira nabavljeni materijal u magacin,
 9. brine o redovnoj dezinfekciji škole,
 10. vođenje uredne evidencije o nastalim štetama i izvršenim opravkama,
 11. vodi i druge poslove iz domena brige o održavanju objakata,
 12. vrši i druge poslove iz djelokruga svoga rada, a po nalogu direktora.

Poslovi radnog mjesta radnika navedenog od rednog broja 6 do rednog broja 9:

 1. čišćenje svih prostorija unutar školske zgrade i prostora oko školske zgrade – održavanje čistoće pripadajućeg prostora,
 2. svakodnevno održavanje čistoće kabineta, učionica, fiskulturne sale, biblioteke, kancelarija i drugih prostorija (briše prašinu sa zidova, podova i inventara, svakodnevno pere hodnike poslije svakog ulaska smjene i poslije velikog odmora, a WC poslije svakog odmora),
 3. generalno čisti prostorije za koje je zadužena, dva puta godišnje,
 4. zaključavanje i otključavanje kabineta i učionica,
 5. svakodnevno provjetrava prostorije,
 6. zalijeva i vodi brigu o cvijeću,
 7. po potrebi obavlja kurirske poslove,
 8. sakuplja i iznosi na određeno mjesto smeće, papire i druge otpatke,
 9. dežurstvo po hodnicima, nadziranje objekata i inventara i čuvanje od oštećenja i uništenja od strane nediscipliniranih učenika,
 10. prijavljuje dežurnom nastavniku i domaru sva oštećenja i kvarove na instalacijama, namještaju, inventaru i opremi,
 11. predaje nađene i zaboravljene stvari dežurnom nastavniku, domaru ili portiru,
 12. čuva ključeve za koje je zadužena,
 13. racionalno koristi materijal za čišćenje,
 14. vrši i drugi poslove  iz djelokruga svoga rada, a po nalogu direktora.

POTREBNI USLOVI IZ PRAVILNIKA O RADU KOJIM SE REGULIŠE SISTEMATIZACIJA  RADNIH MJESTA

Uslovi za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 1 su:

– VSS – VII stepen stručne spreme – završen Prirodno-matematički fakultet i stečen stručni naziv PROFESOR FIZIKE ili DIPL. FIZIČAR SA POLOŽENOM PEDAGOŠKOM GRUPOM PREDMETA ili neki drugi fakultet gdje je fizika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi ako je to naznačeno u diplomi ili drugi ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa (300 ECTS bodova) u kome je fizika glavni  predmet.

Uslovi za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 2 su:

– završen najmanje VII stepen stručne spreme – diplomirani inžinjer arhitekture ili diplomirani inžinjer građevinarstva i položena pedagoško – psihološka i metodičko – didaktička grupa predmeta ili završen II odnosno III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa navedenog smjera i zvanja i položena pedagoško – psihološka i metodičko – didaktička grupa predmeta.

Uslovi za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 3 su:

– završen najmanje VII stepen stručne spreme – diplomirani inžinjer geodezije i položena pedagoško – psihološka i metodičko – didaktička grupa predmeta ili završen II odnosno III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa navedenog smjera i zvanja i položena pedagoško – psihološka i metodičko – didaktička grupa predmeta.

Uslovi za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 4 su:


–   VSS – VII stepen stručne spreme – Filozofski fakultet, odsjek pedagogija ili pedagogija i psihologija ili završen drugi ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg studija sa stečenom akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistar za određenu oblast.

Uslovi za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 5 su:

– III stepen stručne spreme – vodoinstalater ili bravar.

Uslovi za radno mjesto navedeno od rednog broja 6 do rednog broja su:

– NK radnik – završena osnovna škola.


PREDNOST U PRIJEMU U RADNI ODNOS PO POSEBNIM USLOVIMA

Nakon bodovanja na osnovu općih i posebnih kriterija, te nakon provedene kompletne procedure uključujući i intervju, na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova u zavisnosti o pripadnosti boračkoj populaciji (branioci i članovi njihovih porodica) dodaju se i dodatni bodovi na način propisan članom 16. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 29/21 i 31/21) (u daljem tekstu: Pravilnik), a dodatni bodovi se računaju u skladu sa Instrukcijom o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/20, 28/21).
Pravo na dodatne bodove ostvaruju branioci i članovi njihovih porodica pod sljedećim uslovima:
a) da imaju prijavljeno prebivalište/boravište u Kantonu Sarajevo u posljednja 24 mjeseca

 1. b) da se nalaze na evidenciji JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” ili su zaposleni na određeno vrijeme, što se dokazuje uvjerenjem/potvrdom iz člana 18. stav (2) tačka f) Pravilnika ili da su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju.

MJESTO OBAVLJANJE RADA
Mjesto obavljanja rada radnika je na adresi škole: JU Srednja građevinsko – geodetska škola, Ulica Franca Lehara broj, 71000 Sarajevo.

RADNO VRIJEME
Za radnika navedenog pod rednim brojem 1 je 6 sati i 30 minuta dnevno, a za radnike od  rednog broja 2 do rednog broja 9 je 8 sati dnevno.

IZNOS OSNOVNE PLAĆE
Osnovna plaća radnika sa punim radnim vremenom/punom nastavnom normom od rednog broja 1 do rednog broja 4 iznosi: 1165,50 KM; 1197,00 KM; 1228,50 KM ili 1291,50 KM i zavisi od posebnog stručnog zvanja radnika; pod rednim brojem 5 iznosi 756,00 KM i pod rednim brojem 6 do rednog broja 9 iznosi 645,75 KM.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave obavještenja o raspisanom javnom konkursu u dnevnim novinama ” Dnevni avaz” i krajnji rok za prijavu na javni konkurs je 23.08.2021.godine.

TELEFON KONTAKT OSOBE ZADUŽENE ZA DAVANJE DODATNIH OBAVJEŠTENJA
Kontakt telefon osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je: 033 214-543.

ADRESA NA KOJU SE PRIJAVE PODNOSE I NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE
Prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova za javni konkurs se podnosi u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte na adresu: JU Srednja građevinsko – geodetska škola, Ulica Franca Lehara broj 5, 71000 Sarajevo – sa naznakom „Prijava na javni konkurs na poziciju (navesti poziciju/e za koju/e je raspisan javni konkurs) NE OTVARAJ – OTVARA KOMISIJA“.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU

 1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
 2. a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs s kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata (adresa, broj telefona, e-mail adresa), tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
  b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
  c) izvod iz matične knjige rođenih,
  d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
  e) saglasnost da se obavijesti iz člana 23. stav (1) Pavilnika i preliminarne odluke iz člana 25. stav (2) Pravilnika dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavi na javni konkurs (Saglasnost ne mora biti ovjerena od strane nadležnog opštinskog organa,
  f) druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o radu – poglavlje Organizacija i sistematizaciji radnih mjesta JU Srednja građevinsko – geodetska škola.
 1. DODATNA DOKUMENTACIJA
  a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
  b) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u ustanovi,
  c) uvjerenje/potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima koje je kandidat obavljao,
  d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
  e) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje (ne starija od tri mjeseca),
  f) potvrda da se kandidat nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo ili da je u radnom odnosu na određeno vrijeme (član 16. stav (3) tačka b) Pravilnika),
  g) uvjerenje nadležnog organa kojim se potvrđuje neratni invaliditet,
  h) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
  i) rješenje o ocjeni o radu koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
  j) potvrda o posebnom priznaju UNSA,
  k) uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciji i to:
  – uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog borca i nestalog branioca;
  – rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca i uvjerenje o učešću u oružanim snagama za šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca, rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida,
  – dokaz o bračnoj zajednici sa ratnim vojnim invalidom,
  – rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja,
  – uvjerenje o učešću u oružanim snagama,
  – uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida,
  – rješenje o priznatom pravu na invalidninu ili mjesečni novčani dodatak ili uvjerenje o učešću u oružanim snagama koje izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu odnosno grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta;
  l) dokaz da je kandidat autor/koautor udžbenika koji je u upotrebi u Kantonu Sarajevo,
 2. m) uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednja 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije, koje ne moraju biti ovjerene, uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika iz člana 25. stav (5), odnosno iz član 26. stav (6) Pravilnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima Škole, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Kandidati iz člana 22. st. (4) i (5) Pravilnika će elektronskom poštom na adresu navedenu u prijavi na javni konkurs biti obaviješteni o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, a kandidati koji bez opravdanja ne pristupe provjeri radnih i stručnih sposobnosti izgubiće pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri.

Obavještenje o raspisanom javnom konkursu je objavljeno u dnevnim novinama „Dnevni avaz” dana 11.08.2021. godine, a kompletan tekst konkursa je objavljen na službenoj internet stranici JU Srednja građevinsko – geodetska škola www.ggs.edu.ba“ i putem službenog e-maila škole dostavljen Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ radi objavljivanja na njihovim službenim internet stranicama uz naznaku isteka roka za prijavu na ovaj konkurs i ostat će objavljen na internet stranicama u čitavom periodu roka prijave (www.mo.ks.gov.ba i www.szks.ba).
Javni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave obavještenja o raspisanom javnom konkursu u dnevnom listu ”Dnevni avaz ” i krajnji rok za prijavu na ovaj javni konkurs je 23.08.2021. godine.

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji ne budu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola škole u roku od mjesec dana od dana konačnosti odluke o izboru.

JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U ŠK. 2021-22. G..docx


Copyright © 2024 - JU SGGŠ Sarajevo. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole