Obrazovanje odraslih


Obrazovanje odraslih predstavlja obrazovanje namijenjeno svim odraslim osobama koje imaju potrebu za zadovoljavanjem općih obrazovnih potreba ili potreba profesionalnog stručnog usavršavanja. Obrazovanje odraslih je dio obrazovnog sistema i ima za cilj unaprijediti obrazovanje koje bi nakon formalnog obrazovnog sistema pružilo nova znanja, vještine i kompetencije te pogodovalo osposobljavanju i usavršavanju koji osiguravaju jednake mogućnosti za život, prilagođavajući se potrebama svakog pojedinaca.

Andragoški teoretičari upućuju na tri funkcije obrazovanja odraslih:

 • kompenzacionu, koja popunjava ranije nezadovoljene obrazovne mogućnosti,
 • adaptacionu, koja podrazumijeva prilagođavanje novim zahtjevima života i dinamičkim izmjenama u društvu i
 • razvijajuću, koja ima za cilj postepeno obogaćivanje stvaralačkih sposobnosti čovjeka i njegovog duhovnog svijeta.

Vrste i oblici učenja i obrazovanja odraslih:

 • formalno obrazovanje: predstavlja obrazovanje koje se pruža u sistemu škola, fakulteta, univerziteta ali i drugih nadležnih formalnih obrazovnih institucija prema nastavnim planovima i programima odobrenim od nadležnih obrazovnih vlasti.
 • neformalno obrazovanje: organizovan proces učenja i obrazovanja usmjeren ka usavršavanju, specijalizaciji i dopunjavanju znanja, vještina i sposobnosti prema posebnim programima koje izvode organizatori obrazovanja (redovne škole, centri za obuku, kompanije, agencije i slično) koji se odvija neovisno od službenog (formalnog) sistema obrazovanja i obično ne vodi sticanju službenih potvrda (diploma i kvalifikacija). Neformalno obrazovanje se može steći i putem organizacija i usluga koje služe kao dopuna formalnom sistemu obrazovanja.
 • informalno učenje: predstavlja proces samostalnog sticanja znanja, vrijednosti, stavova, sposobnosti i vještina u svakodnevnom životnom, radnom i socijalnom okruženju.
 • samousmjereno učenje: aktivnosti u kojima odrasla osoba samostalno uspostavlja kontrolu nad procesom učenja, kao i odgovornost za rezultate učenja.

Proces učenja i obrazovanja odraslih je ključan za sticanje kompetencija, vještina, znanja i kvalifikacija te je jedan od prioriteta u razvijenom društvu, jer naglašava značaj ljudskih resursa i obezbjeđuje:

 • povećanje kvaliteta i efektivnosti sistema obrazovanja i osposobljavanja u skladu sa novim zahtjevima društva zasnovanog na znanju,
 • dostupnost obrazovanja i osposobljavanja u skladu sa principima cjeloživotnog učenja i bržeg zapošljavanja,
 • ostvarivanje obrazovanja i osposobljavanja prema najširoj populaciji, u svjetlu boljeg povezivanja tržišta rada i društva,
 • neophodnost pružanja prilike motivisanim pojedincima koji žele da steknu nova dodatna znanja, vještine i kompetencije,
 • omogućavanje veće povezanosti obrazovne ponude sa poslovnim okruženjem.

Cjeloživotno učenje predstavlja sveukupnu aktivnost učenja tokom života a sa ciljem unapređenja znanja, vještina i kompetencija unutar lične, građanske te društvene perspektive i/ili perspektive zaposlenja. Ono obuhvata učenje u svim životnim razdobljima i u svim oblicima u kojima se ostvaruje pri čemu se učenje shvata kao kontinuirani proces u kojem su rezultati i motiviranost pojedinca u određenom životnom periodu uvjetovani znanjem, navikama i iskustvima učenja stečenim u mlađoj životnoj dobi. Četiri su osnovna, međusobno povezana cilja koja se vezuju uz cjeloživotno učenje: osobno zadovoljstvo i razvoj pojedinca, aktivno građanstvo, društvena uključenost i zapošljivost.

JU Srednja građevinsko-geodetska škola Sarajevo – Općina Centar, upisana je u Registar organizatora obrazovanja odraslih pod rednim brojem 17. na strani 17.


Copyright © 2024 - JU SGGŠ Sarajevo. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole