Uslovi upisa


Učenici se u našu školu upisuju nakon završene osnovne škole s tim da se upis u tehničku školu za zanimanja:

 • Arhitektonski tehničar
 • Građevinski tehničar
 • Geodetski tehničar – geometar

vrši na osnovu slijedećih kriterija:

 • Opšteg uspjeha kandidata postignutog u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole;
 • Uspjeha iz predmeta značajnih za našu školu:
  • Matematika
  • Fizika
  • Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost
 • Rezultata postignutog na ispitima eksterne mature;
 • Rezultata postignutih na kantonalnim, te takmičenjima na nivou entiteta u BiH, BiH, kao i na međunarodnim takmičenjima.

Shodno ovim kriterijima, boduje se na slijedeći način:

 • Opšti uspjeh u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole boduje se sa maksimalno 50 bodova, tako da se zbir prosječnih ocjena svedenih na dvije decimale u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole pomnoži sa brojem 2,50.
 • Uspjeh iz predmeta posebno značajnih za odgovarajuću školu boduje se sa maksimalno 20 bodova, tako da se zbir ocjena dobivenih u VIII i IX razredu osnovne škole iz tri gore navedena predmeta posebno značajna za našu školu pomnoži sa brojem 0,67.
 • Rezultat postignut na ispitima eksterne mature boduje se sa maksimalno 30 bodova.
  Za upis u našu školu za četverogodišnja zanimanja, učenik po svim osnovama mora imati minimum od 63 bodova.

Za upis u našu školu za trogodišnja zanimanja:

 • moler – farbar
 • keramičar – podopolagač

se ne utvrđuje potreban minimalan broj bodova.

Za sve informacije budući učenici mogu se obratiti u sekretarijat škole lično ili na telefon: 033 214 543, ili direktno putem maila.


Copyright © 2024 - JU SGGŠ Sarajevo. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole